Gå tillbaka till artikeldetaljer Förord

Katja Hellman

Förord

Bästa läsare!

Det första numret av Folk och musik som öppen elektronisk tidskrift inleder en ny tid i publikationens historia. Från 1992 till 2005 utkom Folk och musik som Finlands svenska folkmusikinstituts tryckta årsskrift. År 2008 övergick Finlands svenska folkmusikinstitut i Svenska litteratursällskapets regi. Nu återuppstår tidskriften – och blir helt digital. Övergången kan ses som ett uttryck för den strategiska satsning på det digitala som man gjort inom Finlands svenska folkmusikinstitut och som en öppning mot en allt större tillgänglighet på folkmusikfältet.

E-tidskriften Folk och musik ska vara ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen där populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet ges plats och spridning. Utgångspunkten är ett brett mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet i vidaste bemärkelse. Tidskriftens målgrupp är bred, vi hoppas att såväl musiker, sångare och dansare som forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet ska finna innehållet intressant. Tidskriften utkommer en gång per år och vissa utgåvor kan i framtiden utformas som temanummer.

Artiklarna i detta första nummer av tidskriften bygger på föredrag som hölls vid två seminarier, båda arrangerade av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut och Folkmusiksällskapet rf åren 2010 och 2011 i Vasa. Två aktuella forsknings- och utgivningsprojekt vid Svenska litteratursällskapet i Finland presenteras också i numret. Inför nästa nummer av Folk och musik har ett call for papers utlysts, artiklar på svenska, danska och norska är välkomna. De texter som publiceras väljs av ett redaktionsråd som representerar en stor och bred kompetens inom området.

Vasa i februari 2019

Katja Hellman, tf. institutchef, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut; enhetschef, SLS arkiv.

Please read our new privacy policy I accept