Gå tillbaka till artikeldetaljer Diversifierade dåtider

Albin R. Åslund & Daniel Fredriksson

Diversifierade dåtider

Garmarnas och Hedningarnas kronotoper

Hökar som sveper över osande åkerbrukslandskap. Ulvar som vandrar in i mörka skogsbryn. Det är enkelt att associera till mytiska förflutna scener när man hör den dramatiska musiken på Hedningarnas andra album. Det är lätt hänt att man gör detta till ett slags hypotetiskt soundtrack till den svenska medeltiden. Problemet är bara att sådana fantasibilder är för enkla, nästan slarviga. Det här är ingen åldrad musik. Frågan är snarare om det i Sverige idag görs någon annan musik som är så gräns och tidlös? Trots att utgångspunkten är de ursvenska Nordanlandens folkmusik är slutresultatet fascinerande omöjligt att kategorisera och placera geografiskt. Eller tidsbestämma. (Nylin:1992.)

När journalisten Lars Nylin presenterar den inflytelserika folkmusik-/folkrock-gruppen Hedningarnas skiva Kaksi! från 1992 så gör han det genom att prata om tid och rum, och hur gruppen förmedlar starka men komplexa bilder som på en gång för tankarna till ”den svenska medeltiden” samtidigt som den är bortom både tid och geografi. Ett annat band som också blev etablerat under 1990-talet, och liksom Hedningarna varit betydelsefullt för folkmusikgenren, är Garmarna. De beskrivs på liknande sätt i recensioner, till exempel som att de frammanar en ”ancient spirit”, samtidigt som de jämförs med modern filmmusik (Metalreviews 2020). Tid – och speciellt dåtid – och rum verkar alltså vara framträdande egenskaper när de här bandens musik beskrivs. Men hur går det till när dessa koncept förmedlas? Den här artikeln syftar till att undersöka just det, att diskutera och analysera hur musikgrupperna Garmarna och Hedningarna använder sig av, konstruerar och kommunicerar relationen till tid och rum. Genom att närstudera två utgivna fonogram – låtar – och deras tillhörande officiella musikvideor, diskuterar vi frågor om autenticitet och återbruk av historia, och genom detta hur det bidrar till att forma samtidens folkmusikmiljöer.

Folkmusikens kronotoper

I argue that folk music as a concept and genre is constituted by, and firmly anchored in, specific configurations of time and space; chronotopes, or ”retrotopes”, since it is different pasts that we are actually dealing with. (Ronström, 2019:19)

När Owe Ronström (2019) i sin artikel beskriver de värden och uttryck som utgör dagens folkmusikmiljöer, använder han sig av litteraturhistorikern Michail Bachtins begrepp kronotop. Ronström menar alltså att vi inom folkmusikgenren bygger upp ett slags ”världar” som förmedlar idéer om tid och rum. Han beskriver kronotoper som performativa och kollektiva, att de skapas genom handlingar och uttryck. Kronotopen blir till i den klingande musiken, fraseringar, melodier, volymer och klangvärldar, i danser och danssteg, i sångtexter och hur musiken berättas om och benämns, och i artisterna och bandens visuella framtoning. Dessa kronotoper är för Ronström något som gemensamt konstituerar folkmusikens stilarter. De kronotoper som skapas inom och av folkmusiken är besläktade, men samtidigt skiljer de sig åt på subtila sätt, mellan subgenrer och på individuell nivå. I den här artikeln vill vi i detalj undersöka hur dessa kronotoper kan skapas, genom att analysera multimodala artefakter – fonogram och musikvideor – från två högprofilerade musikgrupper, med kompletterande intervjuer med företrädare för banden. Ronström menar att folkmusikens kronotoper i första hand är retrotoper, att de är grundade i dåtid. Vi menar dock att båda grupperna på olika vis skapar kronotoper som varken kan beskrivas som helt och hållet här och nu eller där och då. De relaterar till och återbrukar på olika sätt föreställningar om dåtiden i sina konstnärliga uttryck, samtidigt som de genom skiftande praktiker producerar en distans till dessa föreställningar. Dessa specifika sätt att framställa kronotoper har konsekvenser för i vilka kontexter och sammanhang deras musik blir relevant i samtiden och vilka potentiella utrymmen (Lundberg et al., 2000) den och de kan få tillträde till, som exempelvis nya arenor och publikgrupper.

Metod

Det analyserade materialet består av två offentligt publicerade musikvideor med grupperna Hedningarna och Garmarna, samt djupintervjuer med Hållbus Totte Mattsson och Stefan Brisland-Ferner. Insamling av intervjumaterialet till studien liksom stora delar av analysen har genomförts som en del av Åslunds magisterexamensarbete (Åslund 2023) i audiovisuella studier vid Högskolan Dalarna. Under magisterexamensarbetet gjordes även tre intervjuer med musiker som rör sig i liknande musikaliska stilområden som Garmarna och Hedningarna. Dessa övriga intervjuer kan betraktas som kontextuellt material men används inte aktivt i denna artikel.

Analysen är multimodal och inspireras av socialsemiotisk teori. Vi fokuserar på identifierbara semiotiska resurser, såsom musikalisk form, klangfärg, sångtext, instrumentation, rörelse, symboler, färg och så vidare. Vi intresserar oss för resursernas meningspotential, som enligt Theo van Leeuwen relaterar till hur ett fenomen eller en resurs har använts och tolkats tidigare, men också för dess affordanser, vilka han beskriver som mening som ännu inte har upptäckts (van Leeuwen 2005:5). I detta blir också de semiotiska resursernas proveniens av vikt – hur mening flyttas och överförs historiskt mellan olika typer av tecken (van Leeuwen 2005:191; van Leeuwen 2022:48).

Vargtimmen

”Vargtimmen” är en låt från albumet TRÄ av bandet Hedningarna. I anslutning till att skivan gavs ut gjordes det även en video, vilken i dag bland annat går att finna på Anders Noruddes Youtubekanal. Norudde var med och grundade Hedningarna 1987 tillsammans med Björn Tollin och Totte Hållbus Mattsson.

Textuella och musikaliska resurser

”Vargtimmens” text, skriven av Tor Lundmark, kretsar kring ett huvudsubjekt vilket Mattsson i vår intervju beskrev som ”… en stackare”. Genom texten beklagar sig ”stackaren” över vilken smärta han förvållat sin käresta, som han ofta vänder sig till som ”dig” i texten, genom att älska en annan. Ett par rader från de två första stroferna följer nedan:

Det är i själva hjärtat
lögnen bor, och svek
hur kan jag därom tala
vist, med mildhet?

Natten är stilla
men syndaren är vaken
och vargtimmen här

I den tredje strofen kommer sedan bekännelsen: Jag har sagt att jag dig älskar, det är också sant. Men jag kunde också säga att jag älskar en ann’.” I resten av texten hörs ”stackaren” även uttrycka sin egen smärta i det att hans hjärta nu slits mellan dessa två älskare men också kring det som är gjort och aldrig kan bli ogjort. I stroferna som följer efter bekännelsen återfinns dock belägg för något annat än skam när huvudsubjektet säger: Jag ville henne äta med drägelkäft: en ulv. Skulle också göra det för dess egen skull.”

I texten kan alltså ett tydligt motiv identifieras: den okontrollerbara transformationen från människa till best – till ulv. Temat refererar till folklore och legend genom den populära myten om varulven: det mänskliga som blir djurlikt inte bara i kropp utan även i sinne (Odstedt 1964). Detta beskriver ganska bra ”stackarens” handlingar och känslor. Han älskar sin käresta och vet att det är fel, men besten inom honom vill endast förtära. Till skillnad från populär myt blir dock genom ”Vargtimmen” denna förtäring en metafor för huvudsubjektets romantiska lust. 

Liksom sångtexten innehåller även melodimaterialet en koppling mellan en äldre och en ny tradition. Mattsson berättar i vår intervju om hur de äldre uppteckningarna används inom Hedningarna för att skapa något nytt: ”[Norudde] är ju otrolig på att kasta sig över gamla uppteckningar och gamla notböcker […] men det han får ut ur det låter ju på ett helt annat sätt. […] I det grävandet så blir det någonting up to date.” På ”Vargtimmen”, och i Hedningarnas övriga musik, hörs detta i form av äldre klingande melodier och instrument som samtidigt är tydligt manipulerade av modern produktionsteknik. I videon till ”Vargtimmen” ses, till exempel, någon spela på en nyckelharpa, men spelandet korrelerar med ljud liknande en rockig elgitarr. Mattsson berättar även om hur en effekt som distorsion kom att bli ett sätt att förnya ålderdomliga ljud på. I en dokumentär producerad av SVT med titeln Hedningarna – tillbaka till framtiden ges en ganska bra bild av hur bandet jobbat med musik och instrument. Dokumentären finns upplagd på Mattssons egen Youtubekanal (Mattsson 2021), och ett relevant stycke är när Mattsson (från och med 13:00 i videon) berättar om likheterna mellan den äldre nordiska folkmusiken som Hedningarna utgår ifrån och den moderna rocken. Han beskriver det som att det finns en slags gemensam ”rock-attack” som Hedningarna sedan utvecklar och framhäver. Björn Tollin, som sitter bredvid, utvecklar vad ”rock-attacken” är och beskriver det som ”… tryck och ös, med sväng och […] gung…”. Processen av återanvändning, från de äldre melodierna till Hedningarnas musik, kan alltså kanske sägas framhäva något underliggande i musiken. ”Trycket och öset” i den äldre musiken blir extra tydligt när det uttrycks på ett rockigt sätt. Samtidigt innebär steget från folkmusik till folkrock att melodierna bryter mot akustiska och klingande ideal traditionellt kopplade till ursprunget.

Detsamma gäller för den finska runosången som inte bara möter den svenska spelmanstraditionen utan även modern produktion. I de första cirka 40 sekunderna av låten, samt i mitten, hörs finsk runosång, framförd av de finska sångerskorna Tellu Turkka och Sanna Kurki-Suonio. För Hedningarna och ”Vargtimmen” kan runosången sägas göra ett autenticitetsanspråk genom sin ålderdomlighet. Mattsson beskriver också i vår intervju hur han uppfattar runosången som centrerad kring magi och trolldom. I många av Hedningarnas andra låtar associeras också runosången sångtekniskt till mystik och magi, genom viskningar, skrik och häxliknande skratt.

Låten går i fyrtakt och genom majoriteten av speltiden markeras det andra och fjärde taktslaget av ett ganska framhävt, kort rytmiskt slag. Det är en rytm som etablerar gunget i låten och på sätt och vis kan sägas bjuda in till en kroppslig eller fysisk interaktion med musiken. ”Vargtimmen” är i mångt och mycket en dansvänlig låt och det finns två kopplingar värda att kommentera här: 1. ”Vargtimmens” musikaliska ursprung; 2. hur dans är det centrala temat i videon. Det sistnämnda kommer att diskuteras under rubriken audiovisuella resurser, så först och främst kan det vara läge att introducera ”Konvulsionslåten”. Denna låt, berättar Mattsson, är det musikaliska ursprunget. “Konvulsionslåten” är Noruddes skapelse och Mattsson beskriver i intervjun låten som en produkt av när Norudde i sin ungdom ”blev bordun-galning”. I en video publicerad på Youtube (Fernández 2019) berättar han att han skrev låten 1982, på moraharpan, och beskriver sedan ett tillfälle då en vän till honom skulle dansa schottis till låten. Vännen beskrev efteråt för Norudde hur den nästan känt något som konvulsioner i kroppen av att dansa till musiken. Därav, säger Norudde, namnet. ”Vargtimmen” kan alltså kanske beskrivas som just en schottis, i grund och botten. En schottis som moderniserats – dansmusik från då som adapterats för att vara dansmusik även nu. Förflyttningen som skapade ”Vargtimmen” av ”Konvulsionslåten” kan sägas vara representativ för hur Hedningarna skapar sin kronotop.

Audiovisuella resurser

Videon till låten ”Vargtimmen” skapades på beställning av skivbolaget Silence Records. Mattsson berättar i intervjun att bolaget kopplade in ett team som skrev ett manus och genomförde filmning och postproduktion. I videon presenteras en typ av medeltida estetik som understryker den imaginära bilden av tid och plats vi bildar oss från låten. Det kan tolkas som ett försök att visuellt övertyga tittaren att det den hör ska placeras i, och tolkas mot, en löst definierad medeltida kontext.

Videon öppnar med att etablera en tydlig miljö: naturen. Den första scenen visar ett vattendrag med konturen av ett berg på motsatt sida. Scenen bleknar sedan och ger vika för en scen i två lager: Sanna och Tellus ansikten, medan de sjunger, och krusningar ovanpå en vattenyta. Vattnet ser ut att vara framför sångerskorna och krusningarna på vattnet får effekten av att manipulera och förvränga deras ansikten. Tidigare nämndes Hedningarnas andra låtars bruk av sångtekniska associationer kring runosången – på ”Vargtimmen” kan vi dock tolka denna scen som en association som i stället är visuell: en referens till det mystiska och dolda.

Alla dessa nämnda scener är relativt korta och går in i varandra i snabb följd, men ungefär 10 sekunder in i videon presenteras sedan något typ av faktiskt narrativ i form av en karaktär: ryttaren. Under cirka 20 sekunder följer bilder på denne medan han sakta skrittar genom en grön skog. Dessa större scener avbryts på några ställen, till exempel kommer Sanna och Tellu under vattnet tillbaka vid ett tillfälle, men i stort följer videon ryttaren som huvudsubjekt. Det finns de tre saker som står ut i dessa scener: 1) miljön (skogen), 2) ryttaren (som sadellöst rider) och 3) klädseln (den medeltida kåpan). Den förstnämnda knyter an till idéer om plats, medan de två sistnämnda kommunicerar tid.

Runt 40 sekunder in i videon introduceras sedan en ny miljö. Denna kan beskrivas som en fest. En stor grupp människor är här, bland dem Hedningarna som spelar instrument och sjunger till låten medan andra dansar runt en eld. Ytterligare några andra iakttar dansen och musiken sittande på marken. Det är natt och mörkt men det går ändå att i ljuset från elden och ett antal facklor, identifiera att festen utspelar sig utomhus. Det går även att se att dansen runt elden tar plats innanför en slags cirkel, markerad av större stenar. Efter att videon har etablerat scenen anländer huvudsubjektet till festen och sätter sig ned innanför stencirkeln. Utifrån detta går det alltså att se hur ”Vargtimmens” tidigare nämnda kopplingar till fysisk reaktion, och specifikt dans, understryks av videon. Samtidigt möjliggör låtens text och sångelement tillsammans med det visuella materialet en tolkning där stämningen inte bara är festlig och lycklig, utan kanske även ceremoniell och magisk. Dans, och framför allt dans runt eld, kan kanske härledas till kulturella koncept såsom häxriter och hedendom för att understryka den tolkningen. Även stencirkeln verkar tyda på något ritualistiskt eller i alla fall på en ceremoniell plats.

Festen utspelar sig helt under nattetid, med facklor och eld som enda ljuskällor, medan den öppnande scenen rör sig inom en ljusare gråskala – som om dold bakom dis eller dimma och de låga molnen. En kontrast mot detta går dock att finna i skogen, den framställs som livfullt, sprudlande grön, samt i ljuskällorna: levande eld. En slags värme som illuminerar den mörka natten.

De instrument som Hedningarna spelar på i videon är inspirerade av äldre instrument men adapterade och modifierade (Ternhag 2006). Dels för att praktiskt platsa i en modern och teknisk kontext, dels för att förändra och påverka ljudbilden, men ibland också för att samtidigt knyta an och skapa distans till historien. I videon finns två exempel, som tidigare diskuterats av Fredriksson och Mattsson (2022). Det instrument som Mattsson spelar på, mora-oud, har formen av en liknande medeltida nyckelharpa som den Norudde spelar på, men har en bandlös greppbräda likt en arabisk oud och kan spelas på med plektrum som en gitarr. I videon syns också en ramtrumma som liknar en schamans trolltrumma, men de tecken som anas är vid en närmare anblick inte runor eller magiska symboler, utan serieteckningsliknande klotter (Fredriksson & Mattsson 2022:85). Båda instrumenten fungerar tematiskt så att vi läser dem som att de knyter an till det mytiska, magiska, nordiska, medeltida rum som Hedningarna skapar, samtidigt som de vid närmare anblick innehåller tydliga inslag som skapar distans till det rummet och formar det till något nytt.

På det sätt som videon i nuläget kan ses på Noruddes kanal på Youtube, är både bild och ljud hårt komprimerade och inleds med svart skärm i 30 sekunder innan den faktiska videon börjar spela. Vid ett tillfälle flimrar text till på skärmen (”AUX” samt ”SP” och ett antal tomma fält), vilket kan identifiera videon som en förmodad artefakt av någon typ av analog videoteknik. Detta tillsammans med den hårda kompressionen och digitaliseringsartefakterna daterar på ett intressant sätt videon. Det blir en referens till något annat än en medeltida värld, snarare till en mer modern forntid: en fördigital tid. På sätt och vis blir videokaraktäristiken något som vittnar om videons, och i förlängningen Hedningarnas, ålder. Det blir ett slags styrkande av rötter till en tidigare fas av förnyat intresse för folkmusiken än den som är aktuell i dag, närmare bestämt den våg som ofta får benämningar som folkrock, eller bordunrock som den kommit att kallas av Dan Lundberg (Lundberg & Ternhag 1996:166; Lundberg et al. 2000:150).

Ramunder

Låten ”Ramunder” är den första låten på skivan Förbundet som gavs ut 2020. Inför albumsläppet gavs den även ut som den första av tre singlar (också 2020) med tillhörande videor. Det är videon till Ramunder som använts som analysobjekt – mot en bakgrund av en intervju med Stefan Brisland-Ferner, producent, musiker och en av bandets grundare.

Textuella och musikaliska resurser

I låten hörs en relativt modern svenska men samtidigt också flera fall av ålderdomligt språkbruk. Framför allt är det kanske i grammatik och ordföljd som ett äldre språkligt ursprung blir hörbart. Grammatiska konstruktioner som har fallit bort i det moderna språket blir här konkreta tecken med associationer till ett äldre språk och i förlängningen en äldre värld. För att exemplifiera detta följer nedan den andra strofen, i Garmarnas Ramunder:

Så segla de över den stora sjö
Allt inne på jättarne lande
Och Ramund han gick lite bättre fram
Där fick han se stora jätten Stande
Nu är jag kommen här, sade Ramund 
Förutan stort besvär, sade Ramund den unge

Det äldre språket återfinns alltså kanske framför allt i form av grammatiska böjningsformer som tappats i det moderna språket. En annan aspekt är språkkonventioner som ”den stora sjö” i stället för den stora sjön, samt ”jättarne”. Det sistnämnda skapar också en intressant koppling till regionalitet och muntlig tradering i sin icke-litterära form. Den citerade strofen är fullt förståelig för den moderna talaren samtidigt som det får en kronotopsskapande funktion som ett slags historiskt ankare. Det ska också noteras att Emma Härdelin, Garmarnas sångerska, rör sig mot äldre språkideal även i uttal, där ord som ”sade” uttalas precis som de stavas.

Garmarnas Ramunder har sina rötter i visan med samma namn. Uppteckningar av denna visa finns publicerade av Svenskt visarkiv (2001), och i vår intervju berättar Brisland-Ferner om just Visarkivet och deras medeltida balladsamlingar som viktiga källor. Han berättar också, gällande Ramunder”, att det ”… var [Härdelin] som kom med själva originallåten”. En jämförelse med uppteckningarna publicerade av Visarkivet möjliggör en identifikation av den närmaste uppteckningen. I balladsamlingarna är denna uppteckning döpt till ”J” och daterad till 1901 (Svenskt visarkiv 2001). Denna version, i form av både arrangemang och språkbruk, är den som mest liknar den text som återfinns hos Garmarna – likaså i musikalisk notering och melodi. Brisland-Ferner beskriver Ramunder som just ”… ganska strikt hållen till originalform” och vidare att den ”stränga formen” bedömdes passa i även Garmarnas version. Härdelins tolkning kan alltså sägas utgöra en folkmusikalisk kärna för Garmarnas version – en kärna som sedan kontextualiseras i en helt ny miljö. 

Brisland-Ferner berättar vidare om hur han, ett tag efter Härdelins tolkning, kom att få låna en moraharpa: ”Det första som kom ur instrumentet när jag prövade mig fram var den inledande frasen på temat i Ramunder.” Än var det dock inte Ramunder”, eller ens tänkt att höra till låten. Han beskriver det som senare skulle komma att bli temat som en ”studsig schottis” och gällande hur schottisen sedan kom att bli en del av Ramunder så säger han: ”Någonstans i det hela så kom jag att tänka på Ramunder och så satte jag helt enkelt ihop dem. De passade extremt bra ihop, jag gillade verkligen skjutsen som min schottis gav den något statiska Ramunder-melodin.”

Ramunder, i övrigt, är i hög grad en produkt av modern produktionsteknik, där traditionella och akustiska instrument såsom moraharpa, vevlira, fiol och gitarr är placerade i en digital och elektronisk ljudmiljö. Denna ljudmiljö bildar en kontrast mot den folkmusikaliska kärnan – en kontrast som är väldigt viktig i tolkningen av Garmarnas kronotop. Runtom kärnan går det att höra ett tydligt inflytande från moderna genrer som metal, industri (industrial music i dess olika former) och elektronisk musik helt generellt. På sina ställen tar elektroniska element helt över ljudbilden och flera av de akustiska elementen undergår själva förvrängning och manipulation. Detta icke-traditionella inflytande skapar den nya kontrasterande kontexten för kärnan att upplevas mot.

Audiovisuella resurser

Brisland-Ferner beskriver själv videon som ”… snarare ett visuellt komplement än en […] video i klassisk mening”. Videon består till största del av animerade grafiska element med ett inslag av filmade musiker och har relativt lite, om något alls, i form av narrativ. Likt Hedningarnas ”Vargtimmen” fyller videon snarare en kronotopsskapande funktion. Den är helt enkelt avsedd att visuellt gestalta Garmarnas och Ramunders värld.

Videon består som sagt av grafiska element och även korta videosekvenser på bandmedlemmarna som spelar instrument, framför allt på Härdelin som sjunger.  Dessa är alla placerade över en svart bakgrund och färgtemat genom hela videon är mörkt, dock med bruket av en kontrasterande blodröd färg för vissa element. I den öppnande scenen presenteras ett landskap och videon följer en svepande kamerarörelse uppåt. Videon går överlag i en svartvit färgskala och så även landskapet, som endast är detaljerat med svärta och en något ljusare grå färgton. Det enda som egentligen identifierar landskapet är konturen av en sluttning, när perspektivet i bild får det att möta den svarta bakgrunden. Det vill säga att det inte syns någon himmel eller horisont – endast konturen av landskapet mot den svarta bakgrunden. Egentligen följer tidigare nämnda kamerarörelse ett animerat element: en ranka eller växt. Rankan börjar som en linje, nästan som ett penseldrag som svajar fram och tillbaka. Linjen varierar i bredd medan den växer uppåt, vilket bidrar till associationen av penseldrag och färg. Senare börjar blad gro på båda sidor av linjen innan den till slut delar sig i två sista blad. Växten står även tydligt ut, där den röda rankan klart kontrasterar mot mörkret runt om.

Rankan kan ses som det första centrala motivet som introduceras. Det andra centrala motivet är det som med all förmodan kan tolkas som en gestaltning av när Ramund hugger av Kejsarens huvud – som svävar bort från sin kropp tillsammans med två klarröda bloddroppar. Karaktärerna är väldigt enkla i sin utformning, med väldigt få detaljer. De för på sätt och vis tankarna till äldre konst och avbildning, kanske kan de sägas påminna om en, något mer avancerad, hällristning. Den stilistiska utformningen ger detta centrala motiv funktionen av att knyta det till en äldre värld. Det är en visualisering av den äldre sagan (och världen) som utgör det centrala navet i specifikt Ramunders kronotop. Utöver band- och låttitel, som också står i rött och därmed sticker ut mot resterande element, kan det tredje centrala motivet sägas bestå av animerade, röda blixtar. De växer fram och beter sig precis som riktiga blixtar, där de skimrar eller skiftar. Det finns två relevanta metaforer att läsa ur blixtarna, som båda bidrar med kronotopsskapande mening till videon. Den första av dessa landar i en tolkning av världen som en dystopisk plats: en rasande storm i ett mörkt och kalt landskap. Den andra gäller hur blixtarna knyter an världen specifikt till elektricitet (och därmed modernitet). Detta understryks även av hur blixtarna först introduceras efter det första schottispartiet när elektroniska element tar över ljudbilden.

Det filmade materialet i videon består av bandmedlemmarna som framför musiken: Härdelin som sjunger, Brisland-Ferner som spelar vevlira samt Gotte Ringqvist som spelar akustisk gitarr. Bland annat kan en notera att första gången gitarr och Ringqvist presenteras så korrelerar det med ett av de mer elektroniska partierna i musiken, vilket resulterar i ett slags audiovisuell kontrast. Strängarna ligger i bakgrunden men i och med ljudbilden, och för att det är först nu Ringqvist syns i bild, så ser det ut som att det är från gitarren ett distorderat och tydligt processat riff kommer. Senare syns dock Ringqvist igen, under ett lugnare strängparti, där den visuella bilden korrelerar mer med ljudbilden. Brisland-Ferner syns senare i videon, efter det att sången och narrativet är slut. Bandmedlemmarna är alla i svartvitt, dock något ljusare än de grafiska elementen. Härdelin är även den enda som faktiskt interagerar med oss som tittare, då hon blickar rakt in i kameran och mot oss. Detta till skillnad från ”Vargtimmen”, där bandet i allra högsta grad spelar för, och interagerar med, sin publik – både i och genom mediet.

Ramunders video är i allra högsta grad en modern produktion och förnekar inte sin digitala härkomst. Den kan, med moderna ord, beskrivas som glitchig. De olika elementen flimrar och distorderas. Hela videon verkar ligga bakom ett filter, liknande äldre tv-apparater, och framför allt de filmade sekvenserna är väldigt gryniga. Medan videorna för ”Vargtimmen” och Ramunder båda kan sägas fylla en kronotopsskapande roll så finns det en stor skillnad: Ramunders värld förmedlas inte bara genom vad som syns utan också genom hur det syns. Den accepterar mediet samt digitalisering och brukar dessa som meningsbärande element för att överföra bilden av världen. I och med detta så går det kanske att beskriva Garmarna som hypermediala (Bolter & Grusin 1999): mediet och medieringen, i sig själva, utgör centrala aspekter av uttrycket. Brisland-Ferners uttrycker i intervjun en dragning till mörka, skeva och dova ljudlandskap – som här får en visuell gestaltning som en digital och glitchig värld, en ostabil, digital simulering av en äldre värld där det inte är riktigt tydligt vad som är vad; där simuleringen ibland faller isär och mediet bryter igenom.

Trots de relativt stora skillnaderna mellan ”Vargtimmen” och ”Ramunder” så finns det en gemensam nämnare i det att båda banden figurerar i sina respektive videor. Framförandet av musiken är ett viktigt element i båda världar. Till viss del kan detta sägas bli kronotopsskapande på två plan: det visar på en äldre instrumentation samt på spelandet av dessa instrument. Själva framförandet, ceremonin att spela, är något som blir knutet till idén om världen. I ”Vargtimmen” finns det även en autenticitetshävdande funktion i det att musiken spelas under festen i bild. Publikinteraktion blir således en central aspekt, men i ”Ramunder” blir framförandet nästan mer distansskapande – en kontrast mot den kala, elektrifierade världen. Denna distans återfinns även i avsaknaden av interaktion. Bilderna skapar en koppling till en äldre värld, som samtidigt är oskiljbar från den digitala simulering som framför den. Det är en kronotop som vid första anblick kan framstå som en retrotop men som faktiskt innehåller både och nu (och till och med sen). En värld i gränslandet mellan nutid, dåtid och framtid.

Diversifierade tider och platser

Hedningarnas och Garmarnas användande av semiotiska resurser i de undersökta exemplen kan beskrivas som strategier för att kommunicera olika slags relationer till dåtider. Båda grupperna hävdar autenticitetsanspråk i relation till de diversifierade dåtider som utgör kronotoperna, samtidigt som de i samma andetag skapar distans till dessa anspråk, genom ett antal rekontextualiserande praktiker. Även om vi i den här artikeln främst har fokuserat på tidsaspekter, så ska det poängteras att det handlar om mer eller mindre situerade dåtider. På samma sätt som varken Hedningarna eller Garmarnas kronotoper är en specifik tid – det är inget speciellt år eller tidsålder som kan sägas återskapas här – så finns inte heller en specifik plats. I stället är det en slags pan-nordisk (jfr Hill 2007), öppen plats som förmedlas genom gruppernas uttryck. Kronotopen situeras genom de autenticitetsanspråk som förmedlas i de hällristningslika animationerna i Garmarnas video, i den nordiska naturen i Hedningarnas video, och genom instrumentens och musikens proveniens. Samtidigt öppnar grupperna upp för andra tolkningar, genom några av de resurser som skapar distans till dessa anspråk.

Nedan följer en enkel lista där materialets semiotiska resurser beskrivs som att de gör autenticitetsanspråk eller skapar distans gentemot den ospecifika dåtid och pan-nordiska plats som i båda fallen framträder som ett slags ideal som grupperna förhåller sig till. Det ska poängteras att listan inte är dikotomisk, även om det finns vissa motsatspar.

Autenticitetsanspråk Distansskapande
Ålderdomligt språk Samtida ord och fraser
Musikalisk traditionskännedom Lekfull respektlöshet, humor
Frasering och spelsätt Populärmusikaliskt sound (t.ex. distorsion)
Äldre melodimaterial Populärmusikaliska figurer (t.ex. riff)
Mytisk tematik (t.ex. varulven, jätten) Allmängiltig tematik (t.ex. otrohet)
Historiska instrument Nyare instrument
Historiska kläder Moderna kläder
Ålderdomliga symboler Digitala visuella artefakter
Hällristingar, runor Klotter och moderna figurer
Spel till dans Studiofilmat spelande
Natur/vildmark Digital animering

Det här är inte en uttömmande eller generaliserande lista – om vi analyserade andra uttryck inom folkmusikgenren skulle den se något annorlunda ut. Detta gäller även om vi skulle titta ingående på fler aspekter av Hedningarna och Garmarnas medieproduktion, performances och livesituation. Exempelvis är muntligt förmedlad kunskap om tradition ett viktigt autenticitetsanspråk inom dagens folkmusik, vilket märks såväl i mellansnack som i benämningar på låtar. Men det är genom dessa anspråk på autenticitet och distanstagande från dem som kronotoperna byggs upp hos Hedningarna och Garmarna.

Mellantiden och simuleringen

Hedningarna och Garmarna bygger i de undersökta videorna upp sina världar, som vi tentativt vill benämna ”mellantiden” och ”simuleringen”, genom att på en och samma gång knyta an till tid och plats – men också genom att skapa distans till dessa anknytningar. Genom olika slags strategier visar båda grupperna en slags tillhörighet till dessa nordiska dåtider som deras musikaliska material delvis kommer ifrån, samtidigt som de gör tydligt att de inte gör totalt anspråk på den, att de vet att det här är en lek med tid och plats, att de fortfarande står fast förankrade i nutiden.

Hos Hedningarna kan kronotopen sägas skapas av två huvudsakliga drag: performans av en magisk medeltida nordiskhet, och lekfull respektlöshet i relation till den. Mattsson beskriver ceremonins roll i Hedningarnas värld och knyter det till en teaterpjäs som hette Den stora vreden (Folkteatern u.å.) som bandet var musiker i: ”… vi tog med oss lite [därifrån]; att våga skapa magi”. Mattsson beskriver det som att ”vi tog nog med oss en slags känsla från pjäsen som vi trivdes med”. Tankarna om det mystiska och det magiska kom alltså tidigt att influera den kronotop Hedningarna eftersträvade att uttrycka, inte bara i ljud eller bild utan även som upplevelse i sig. Han beskriver hur de försökte uttrycka det hedniska och ceremoniella med hjälp av instrument som trolltrummor, visuella effekter som rökelse och rekvisita som renskinn på scen. Mattsson berättar om hur bandet brukade gå upp på scen, iklädda samma kåpor som de bär i videon till ”Vargtimmen”, från varsin sida för att sedan plocka upp två bronslurar och ”… tuta […] i gång konserten”. Detta kom att bli en viktig aspekt av Hedningarnas liveframträdanden och fick funktionen av ”… att liksom fånga publiken och ta med publiken in i en hednavärld”. 

Dessa magiska aspekter fångas, som vi visat, upp i videon till ”Vargtimmen”, där även representationen av naturen, i form av en grönskande, lummig skog, bidrar till att etablera kronotopen som mystisk och förmodern. Samtidigt talar Mattsson i vår intervju om en slags ”konstfull lögn” och menar att all historia till viss del är en lögn i sig själv: ”Historia är ju liksom […] en konstruktion för ideologi på ett eller annat sätt. […] Det finns ju ingen neutral historia.” Genom Hedningarnas användning av humor, deras respektfulla lekfulla respektlöshet och andra distansskapande resurser, förmedlar de att de inte helt uppgår i bilden av historien, att de känner till att detta är en lek med idéer om tid och rum. Därför blir gränsen mellan då och nu lösare definierad och möjliggör bildandet av Hedningarnas kronotop. Det är en frodig, grönskande värld som är varm och eldig, mystisk och magisk, en värld som blandar forntid och modernitet och samtidigt ändå är en medeltida värld. En värld som på avstånd låter oss uppleva den som medeltid – för att sedan lekfullt spela oss ett spratt. Folkmusiken blir här, med glimten i ögat, en musik för en tid, en plats och ett folk som fanns, finns och som samtidigt aldrig har existerat. Medeltiden blir en mittentid – mitt emellan då och nu, här och där. En värld byggd på en lustig, och paradoxalt ärlig, lögn om historien.

Den ärliga lögnen är central även hos Garmarna. Brisland-Ferner beskriver det så här: ”Jag tror att det är många som tror att vi är autentiska; och det är vi ju inte. Men i det vi gör så är vi ju det.” Han hänvisar till en intern autenticitet, att ärlighet och närvarande definierar deras autenticitet. Att uttrycket är grundat, och rotat i en själv. Genom omtolkandet av historien – ”lögnen” för den som vill – konstruerar bandet sig själva och sin kronotop: sin simulering. I kontrast till Hedningarna är Garmarnas kronotop dock färgad av mörk seriositet och gravt allvar. Deras värld utspelar sig inte på medeltida gillen eller torg. Inte heller innehåller den höghus och skyskrapor. Garmarnas värld är på sätt och vis varken där och då eller här och nu. Det är snarare en metafysisk plats: en digital simulering som ekar av tradition men som samtidigt är tidlös. Brisland-Ferner beskriver själv denna plats rent visuellt: ”… vi ser att vi sitter och spelar schack med döden. […] Det är mycket ensamhet, det är väldigt svartvitt och kargt.”

Garmarnas simulerade värld bygger på det som tidigare beskrivits som en folkmusikalisk kärna, en kärna som de – likt denna artikel argumenterar för – brukar för att hävda autenticitet samtidigt som de är väldigt måna om att skapa distans till densamma. Genom att placera det traditionella ursprungsmaterialet i en digital och elektronisk miljö skapas en kontrast som framhäver nu utan att helt förbigå då. Ur denna kontrast föds sedan Garmarnas värld – en glitchig värld där moderniteten kommit att infektera dåtiden. Det är en värld som genom att simulera tradition bakom en slöja av digitalism konstruerar en tidlös och relativt icke-definierad kronotop: en dystopisk, mörk medeltid med industriella förtecken. Skog och vildmark reducerade till ett kalt, bart landskap. Gränsen mellan synth och, till exempel, vevlira utsuddad med hjälp av maskinen (i form av modern produktionsteknik och manipulation). En simulering där gränsen mellan simulering och simulerat objekt, eller här och nu samt där och då, är diffus och opåtaglig.

Avslutning

Som vi har visat har Hedningarna och Garmarnas kronotoper betydande gemensamma nämnare: båda relaterar, om än på olika vis, till en löst hållen tid och plats med ursprung i nordisk medeltid. Grupperna grundades och var även aktiva under samma tidsperiod, 1980/1990-talen. En betydande skillnad är dock att de undersökta produktionerna skapades och publicerades med drygt trettio års mellanrum, och i relation till skiftande musikaliska landskap. Även om båda gruppernas uttryck relaterar till och är sprungna ur den svenska folkmusikgenren, knyter de i sin samtid an till olika globala musikströmningar. Hedningarna var redan när ”Vargtimmen” släpptes en del av den då livskraftiga World Music-genren, inom vilken de mycket medvetet hade placerat sig. Som Fredriksson och Mattsson (2021) har beskrivit var de utomeuropeiska inslagen viktiga för Hedningarna, förutom deras eget intresse för att markera både avstånd från tidens nationalistiska högerpolitiska strömningar, och för att knyta an till den marknad för världsmusik som de blev en del av, inte minst genom spelningar på festivaler runt om i världen. I det förord som skrevs till bandets andra skiva ”Kaksi!” skriver Lars Nylin att bandets musik är ett bra exempel på vad det ”bortslarvade” begreppet världsmusik borde innebära:

Begreppet ”världsmusik” är tyvärr bortslarvat. Vore det inte så skulle jag aldrig fundera innan jag kom på en bra beskrivning för Hedningarnas musik. Jag skulle kalla den för världsmusik. (Nylin, 1992.)

När Garmarna släppte ”Ramunder” var World Music-begreppet inte längre aktuellt som en sammanhållande genre. I stället knöts de an till den framväxande genre som ofta benämns Dark Folk, vilken konstrueras som en undergenre till den globala metalkulturen. Där Garmarna, med sin mörka, karga simulerade kronotop passar väl in i den kategorin, har Hedningarna inte på samma vis omfamnats av genren. Detta kan bero på många olika saker, framför allt att Garmarna aktivt närmat sig den – deras album Förbundet samproducerades av Brisland-Ferner samt Cristopher Juul från bandet Heilung, som är ett av de mest framträdande banden i den här nya genren. Samtidigt torde Hedningarna på ett sätt ligga närmare den här genren än vad Garmarna gör – deras teatrala framtoning och fokus på natur, mytologi, magi och mystik borde relatera väl till band som Heilung eller Wardruna. Mattsson noterar själv likheterna i vår intervju: ”Det är ju samma grej: det är en stråkharpa; det är en moraharpa […] och så är det lite teatraliskt och det är gärna bordun och stark sång i någon form. Gärna lite trollformler och så.”  Samtidigt menar Mattsson att många av dessa nyare band tar sig själva och sin kronotop för seriöst. Utifrån vårt tidigare resonemang kan vi notera att de inte använder sig av eller knyter an till den lekfulla respektlöshet som vi så ofta återfinner i Hedningarnas uttryck. I Dark Folk-bandens kronotoper finns inte plats för distansskapande genom spratt. Här är autenticitetsanspråket av högsta vikt. Detta kan ses som en proveniens från Dark Folk-genrens koppling till metal. Även om humor är vanligt i metalvärlen, så är den sällan en del av uttrycket och uttrycks bara i undantagsfall i låtar eller performance (jfr Fredriksson 2021:120; Kahn-Harris 2007:148; Weinstein 2019; Tompkins 2015).

Utifrån denna genomförda analys argumenterar vi för att de två banden strategiskt brukar semiotiska resurser i två kronotopsskapande funktioner: som autenticitetsanspråk samt som distansskapande. Bandens perspektiv och förhållningssätt till dessa funktioner resulterar i två unika kronotoper som på sina egna sätt förhåller sig till, och bryter ned, idén om tradition och historia. Samtidigt brukar banden också resurser, från både då och nu, för att ladda sina kronotoper med känslor, idéer och berättelser – som kanske inte direkt agerar kronotopsskapande, i meningen tid och plats, men likaväl som världsbyggande element. Med rötter i samma jord så blommar, genom den ärliga lögnen, två nya världar: den sprattfyllda mellantiden och simuleringen av ett avlägset, ålderdomligt eko.

Källor och litteratur

Intervjuer

Intervju med Totte Mattsson, 23.3.2023. Intervjuare Albin Åslund. Falun.

Intervju med Stefan Brisland-Ferner, 26.4.2023. Intervjuare Albin Åslund. Zoom.

Audiovisuella källor

Fernández, Raul 2019. Konvulsionslåten. [Video] YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=i1-r_X0HL0k&ab_channel=RaulFern%C3%A1ndez (hämtad 1.12.2023)

Norudde, Anders 2011. Vargtimmen. [Video] YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=ow712WkL6HA&ab_channel=AndersNorudde

(hämtad 1.12.2023)

Season of Mist 2020. GARMARNA – Ramunder (Official Streaming Video). [Video] YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=eYsMuNLueNk&ab_channel=SeasonofMist

(hämtad 1.12.2023)

SVT 1994. Hedningarna Tillbaka till framtiden. [Video] YouTube.

https://youtu.be/erCzligH-iU?si=_YXKSvinfp_DPAmI&t=823

(hämtad 1.12.2023)

Litteratur

Bolter, Jay David & Richard Grusin 1999. Remediation. Understanding New Media. Cambridge: MIT Press.

Fredriksson, Daniel 2021. ”’Not Folk Metal, but …’. Online Intercultural Musicking in ’the Grove’”. Svensk tidskrift för musikforskning 103:111–126. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-44272 (hämtad 1.12.2023).

Fredriksson, Daniel & Hållbus Totte Mattsson 2021. ”Hedningarnas moraoud. Innovation, fantasi och nygamla musikinstrument”. Musikk Og Tradisjon 35.

Folkteatern (u.å). Den Stora Vreden. https://folkteaterngavleborg.se/program/den-stora-vreden/ (hämtad 9.2.2024).

Hill, Juniper 2007. ”’Global Folk Music’ Fusions. The Reification of Transnational Relationships and the Ethics of Cross-Cultural Appropriations in Finnish Contemporary Folk Music”. Yearbook for Traditional Music 39:50–83.

Kahn-Harris, Keith 2007. Extreme Metal. Music and Culture on the Edge. Oxford: Berg.

van Leeuwen, Theo 2005. Introducing Social Semiotics, London: Routledge.

van Leeuwen Theo 2022. Multimodality and Identity. London: Routledge.

Lundberg, Dan, Krister Malm & Owe Ronström 2000. Musik, medier, mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

Lundberg, Dan & Gunnar Ternhag 1996. Folkmusik i Sverige. Hedemora: Gidlund.

Metalreviews, 2020. Garmarna – Forbundet. https://www.metalreviews.com/reviews/album/10512 (hämtad 10.2.2024).

Nylin, L. 1992. [Liner notes]. I Kaksi [CD]. Koppom: Silence Records.

Odstedt, Ella 1964. Varulven i svensk folktradition. Uppsala: A.-B. Lundequistska bokhandeln.

Ronström, Owe 2019. ”On the Meaning of Practicing Folk Music in the 21st Century”. PULS 4:10–25.

Svenskt visarkiv 2001. Sveriges Medeltida Ballader - Band 5:1. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Ternhag, Gunnar (2006). ”The story of the Mora-harp. Museumization and de-museumization”. STM-online, vol. 2006(9).

Tompkins, Joe 2015. ”Return from exile. How extreme metal culture found its niche with Dethklok and Postnetwork TV”. Journal of Popular Music Studies 27 (2):163–183.

Weinstein, Deena 2019. ”Humor in metal music”. The Routledge

Companion to Popular Music and Humor. Red. Thomas M. Kitts & Nick Baxter-Moore. Routledge Handbooks Online.

https://www.routledgehandbooks.com/ (hämtad 17.1.22).

Åslund, Albin R. 2023. Skalda! En studie om uttryckandet av historia, identitet och autenticitet. Magisteruppsats. Högskolan Dalarna.