Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).

  • Texten följer de regler om omfång, format, referenser och annat som beskrivs i Riktlinjer för föfattare.
  • DOI har angetts för de referenser där det är möjligt.

Riktlinjer för författare

Årlig tidtabell

Call for Papers publiceras i maj. Sista inlämningsdagen för artikelmanuskript är den 30.9. Kortare texter kring aktuellt tema lämnas in före 30.11. Texten skickas in genom att logga in via länken ovan och därefter välja ”Skapa nytt bidrag”. Om du inte redan registrerat dig på fom.journal.fi bör du göra det först.

Omfång, språk och format

Artikeltexterna kan vara maximalt 40 000 tecken inklusive blanksteg. Kolumner, recensioner eller texter om aktuella projekt kan vara maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg och de ska rubriceras enligt följande: Kolumn: [textens rubrik].

Du kan skriva på svenska, danska eller norska.

Texterna sänds in som Wordfiler baserade på SLS dokumentmall för artiklar. Med mallen följer ett dokument med närmare instruktioner för formateringen, som skribenten förutsätts följa.

Mallen och instruktionen kan laddas ner här: dokumentmall, instruktion. Spara dokumentmallen på din dator innan du öppnar filen i Word.

Om skribenten inte använder Microsoft Word kan andra filformat accepteras enligt överenskommelse med redaktören.

Referenser och citat

Direkta citat bör i allmänhet framföras på originalspråk. Långa citat (längre en tre rader) särskiljs från den löpande texten som eget stycke.

Citattecken bör i första hand användas endast vid citat och kursiveringar endast för titlar.

Sångtexter ska i allmänhet inte översättas.

Titlar på hela verk kursiveras. Detta gäller även exempelvis namn på skivor. Enskilda sånger skrivs med citattecken. Även enskilda kapitel eller artiklar skrivs inom citattecken.

Fotnoter och slutnoter används inte. Käll- och litteraturhänvisningar ska infogas i texten enligt följande (Andersson 1947:101). Se även anvisningar för system 2 (parenteshänvisningar, tidskrifter) i SLS författarinstruktioner.

Litteratur- och källförteckning.

I referensförteckningen uppges alla källor som använts i texten.

En litteraturförteckning uppgörs efter texten och ordnas alfabetiskt enligt följande huvudprinciper:

Författare (efternamn, förnamn) Utgivningsår. Boktitel: Eventuell undertitel (båda i kursiv). Utgivningsort: Förlag. Förlaget kan utelämnas men utgivningsorten bör anges. Om samma föfattare har flera källor så uppges dessa så att äldsta källan kommer först. Om samma författare har flera källor samma år så uppges källorna med liten bokstav efter årtalet, exempelvis Andersson 1947a, Andersson 1947b.

Referensförteckningen utformas och grupperas enligt följande: arkivkällor, intervjuer, tidningsartiklar, inspelningar och fonogram, webbsidor samt litteratur.

Exempel på arkivkällor

Arkivsamling, Åbo, Åbo Akademi

           Cultura, Folkloristiska arkivet, IF mgt 2015/101.

Riksarkivet (RA), Helsingfors

            Samlingens namn och signum.

Exempel på intervjuer

Intervju med xx den 4.5.1968. Intervjuare xx. SLS 983 Traditionsundersökning, ljudinspelning 1969:52.

Intervju med xx den 31.8.2023. Intervjuare xx. Inspelning i WAW-format i artikelförfattarens ägo.

 

Exempel på tidningsartiklar

Huldén, Lars. ”Dikt som levande bilder”, Hufvudstadsbladet 28.7.2002.

Helsingin Sanomat 13.2.1975. ”Sven Svensson” (nekrolog).

Exempel på inspelningar och fonogram

Zaida Österlund inspelad av Ann-Mari Häggman 1970. SLS band 1970:23.

Ostrobothnia Jazz Sextett 2021, De Bergtagna. FMICD 39.

Exempel på webbsidor

Undervisningsministeriet 2018. ”Upphovsrätt”. https://minedu.fi/sv/upphovsratt (hämtad 15.2.2018)

Arnberg, Matts & Pål-Nils Nilsson 1967. Spelmansvardag. Om envishet och tradition. SVT. https://youtu.be/g5w56_y5PTA (hämtad 04.10.2022).

Wilson, Scott m.fl. 2016. ”What the hell was blog house? 30 classic tracks from a great lost era”. Factmag. http://www.factmag.com/2016/06/16/30-best-blog-house-tracks/ (hämtad 22.8.2016).

Exempel på litteratur

Andersson, Otto 1947. Finlandssvenska musikfester under femtio år. Åbo: Förlaget Bro.

Frith, Simon 1988. Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. [Ursprungsverk: Sound Effects.] Översättning, Hannu Tolvanen. Tampere: Vastapaino.

Djupsund, Ros-Mari 2015. ”Sången på tre orter i Svenskfinland”. Modermålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik. Red. Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland: 81-106.

Fang, Ying-Fen 2018. ”IFMC, Masu Genjiro, Kurosawa Takamoto, and Their Recordings of  Tiwanese  Music”. Yearbook for traditional Music  50:71–90.

Ling, Jan & Anders Lönn 1975. ”Folkmusik”. Sohlmans musiklexikon, 2. rev. o. utv. Uppl, band 2. Stockholm: Sohlman.

Lundberg, Dan 2014. ”Tävla i folkmusik”. Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Red. Alf Arvidsson. Umeå universitet, 164−179. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:769529/FULLTEXT01.pdf (hämtad 20.9.2017).

DOI - Digital Object Identifier

Tidskriften är skyldig att i referensförteckninen ange DOI (Digital Object Identifier) för källor som har sådana. Har man använt materialet i digital form framgår DOI i samband med publikationen. Ett sätt att kontrollera saken är att gå till https://www.crossref.org, klicka på fliken Search metadata och söka på någon uppgift om publikationen, t.ex. titel eller författare. DOI skrivs med förledet https://doi.org/, t.ex. https://doi.org/10.23978/inf.68907, och fungerar då som en permanent webbadress. Någon annan webbadress behöver då inte anges.

Illustrationer, ljud- och filmklipp

Redaktionen välkomnar förslag till illustrationer, ljud- och filmklipp i format som lämpar sig för webben. Förslag till texter för illustrationer, bilder och dylikt ska inkluderas i slutet av textfilen med tydlig numrering som hänför sig till bilden. Bildtexten skall innehålla uppgifter om fotograf eller illustratör samt källa.

Alla notexempel, bilder, diagram och annan grafik ska levereras som separata bildfiler. För fotografier eller skannat material rekommenderas JPEG (hög kvalitet) eller TIFF – detta gäller också skannade noter. Noter producerade i ett datorprogram ska levereras som pdf. För diagram, logor och liknande, dvs. bilder med enhetliga färgytor, ska filerna sändas in som PNG, GIF eller SVG. Diagram gjorda i Excel ska också levereras i Excelformat. I texten bör utmärkas var exempelvis bilden ska infogas.

Till texten kan även bifogas audio- eller videomaterial. Om materialet redan är publicerat (t.ex. på YouTube eller Soundcloud) kan länken bifogas i texten.

Rättigheter

Det är författarens skyldighet att kontrollera, inhämta och redogöra för rättigheter för material i artikeln som författaren inte är upphovsman till. Vid oklara fall kontakta huvudredaktören. Till materialet bör alltid bifogas uppgifter om upphovsman och källa.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.

Läs Journal.fi-tjänstens dataskyddsbeskrivning. Publikationen fungerar som gemensam registerhållare tillsammans med Vetenskapliga samfundens delegation enligt registerbeskrivningen.