Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Riktlinjer för författare

Årlig tidtabell

Call for Papers publiceras i april. Sista inlämningsdagen för artikelmanuskript är den 30 september. De erbjudna texterna behandlas av redaktionsrådet vid Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut före utgången av oktober. E-tidskriften utkommer i maj följande år.

Du kan skicka in ditt förslag per e-post som bifogad fil till huvudredaktören Niklas Nyqvist (niklas.nyqvist@sls.fi). Om förslaget antagits lämnar du in manus genom att logga in via länken ovan och därefter välja ”Skapa nytt bidrag”. Om du inte redan registrerat dig på fom.journal.fi bör du göra det först.

Omfång, språk och format

Artikeltexterna kan vara maximalt 40 000 tecken inklusive blanksteg. Kolumner, recensioner eller texter om aktuella projekt kan vara maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg och de ska rubriceras enligt följande: Kolumn: [textens rubrik].

Du kan skriva på svenska, danska eller norska.

Bidragen sänds in som Wordfiler baserade på SLS dokumentmall för artiklar. Redaktörerna skickar ut mallen till de skribenter vars artikelförslag godkänts, eller på begäran tidigare. Med mallen följer ett dokument med närmare instruktioner för formateringen, som skribenten förutsätts följa.

Mallen och instruktionen kan också laddas ner här: dokumentmall, instruktion. Spara dokumentmallen på din dator innan du öppnar filen i Word.

Om skribenten inte använder Microsoft Word kan andra filformat accepteras enligt överenskommelse.

Referenser och citat

Direkta citat bör i allmänhet framföras på originalspråk. Långa citat (längre en tre rader) särskiljs från den löpande texten som eget stycke.

Sångtexter ska i allmänhet inte översättas.

Titlar på hela verk kursiveras. Detta gäller även exempelvis namn på skivor. Enskilda sånger skrivs med citattecken. Även enskilda kapitel eller artiklar skrivs inom citattecken.

Fotnoter och slutnoter används inte. Käll- och litteraturhänvisningar ska infogas i texten enligt följande (Middleton 1990:101). Se även anvisningar för system 2 (parenteshänvisningar, tidskrifter) i SLS författarinstruktioner.

Litteratur- och källförteckningen utformas enligt följande modell:

  • Middleton, Richard 1990. Studying Popular Music. Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press.
  • Frith, Simon 1988. Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. [Ursprungsverk: Sound Effects.] Käännös Hannu Tolvanen. Suomen etnomusikologinen seura ry:n julkaisuja 1. Tampere: Vastapaino.
  • Gronow, Pekka 1975. ”Populaarimusiikki Suomessa”. Aika on aikaa… Tutkielmia poploresta. Toim. Seppo Knuuttila. Toinen painos. Helsinki: Gaudeamus, 33–64.
  • Leisiö, Timo 2001. ”Läntisen Euraasian laulututkimuksen haasteita ja näköaloja”. Musiikin suunta 23 (1): 97–119.
  • Undervisningsministeriet 2018. ”Upphovsrätt”. https://minedu.fi/sv/upphovsratt (hämtad 15.2.2018).

Tidskriften är skyldig att i litteraturförteckninen ange DOI (Digital Object Identifier) för källor som har sådana. Har man använt materialet i digital form framgår DOI i samband med publikationen. Ett sätt att kontrollera saken är att gå till https://www.crossref.org, klicka på fliken Search metadata och söka på någon uppgift om publikationen, t.ex. titel eller författare. DOI skrivs med förledet https://doi.org/, t.ex. https://doi.org/10.23978/inf.68907, och fungerar då som en permanent webbadress. Någon annan webbadress behöver då inte anges.

Illustrationer, ljud- och filmklipp

Redaktionen välkomnar förslag till illustrationer, ljud- och filmklipp i format som lämpar sig för webben. Förslag till texter för illustrationer, bilder och dylikt ska inkluderas i slutet av textfilen med tydlig numrering som hänför sig till bilden.

Alla notexempel, bilder, diagram och annan grafik ska levereras som separata bildfiler. För fotografier eller skannat material rekommenderas JPEG (hög kvalitet) eller TIFF – detta gäller också skannade noter. Noter producerade i ett datorprogram ska levereras som pdf. För diagram, logor och liknande, dvs. bilder med enhetliga färgytor, ska filerna sändas in som PNG, GIF eller SVG. Diagram gjorda i Excel ska också levereras i Excelformat. I texten bör utmärkas var exempelvis bilden ska infogas.

Till texten kan även bifogas audio- eller videomaterial. Om materialet redan är publicerat (t.ex. på YouTube eller Soundcloud) kan länken bifogas i texten.

Rättigheter

Det är författarens skyldighet att kontrollera, inhämta och redogöra för rättigheter för material i artikeln som författaren inte är upphovsman till. Vid oklara fall kontakta huvudredaktören. Till materialet bör alltid bifogas uppgifter om upphovsman och källa.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.

Läs Journal.fi-tjänstens dataskyddsbeskrivning. Publikationen fungerar som gemensam registerhållare tillsammans med Vetenskapliga samfundens delegation enligt registerbeskrivningen.