Call for papers: Folk och musik 2023

2022-04-27

Folk och musik är en öppen e-tidskrift som fungerar som ett populärvetenskapligt forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen. Tidskriften innehåller artiklar och korta, fritt hållna aktuella texter, kolumner och recensioner. Utgångspunkten är ett brett mångvetenskapligt perspektiv på folklig musik- och dansverksamhet i dess vidaste bemärkelse. Tidskriftens målgrupp är bred och inbegriper allt från musiker, sångare och dansare till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

Har du något aktuellt projekt som berör folklig musik eller dans och som du vill presentera för en större publik?

Skicka då in ditt förslag före den 31 maj i form av ett abstrakt på max 3 000 tecken per e-post som bifogad fil till producent/redaktör Niklas Nyqvist (niklas.nyqvist@sls.fi). Förslagen utvärderas av redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut.

Texterna kan vara på svenska, norska eller danska. Texter på finska eller andra språk kan vid behov översättas till svenska. Texter som publiceras i Folk och musik licensieras under en Creative Commons-licens. Tidskriften publiceras på plattformen journal.fi. För närmare instruktioner se: https://fom.journal.fi/about/submissions

Tidtabell
Call for Papers publiceras i april 2022. Sista inlämningsdagen för artikelförslag är den 31.5.2022. De erbjudna artikelförslagen behandlas av redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut före utgången av juni, varefter författarna till de utvalda artiklarna kontaktas för närmare instruktioner. Deadline för färdiga artiklar är 30.9. Kortare texter kring aktuellt tema lämnas in före 30.11.

E-tidskriften utkommer i maj 2023 på fom.journal.fi.